Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và chất lượng thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội đã có sự chuyển biến rõ nét.
Theo báo cáo của sở, ngành, hiện nay trên địa bàn thành phố có 18 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích theo quy hoạch gần 3.441ha, trong đó có 9 KCN tập trung đã đi vào hoạt động với diện tích 1.271ha và khoảng 618 doanh nghiệp thứ phát đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã có 9 KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung đưa vào hoạt động chính thức; 6 KCN đang triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Riêng KCN sạch Sóc Sơn 300ha được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 làm thủ tục giao chủ đầu tư; KCN Đông Anh 300ha đang chuẩn bị dự án đầu tư.
Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có 89 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, trong đó 43 CCN đã hoạt động ổn định, 46 CCN đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, đang thu hút các doanh nghiệp vào tổ chức, kinh doanh. Tại 43 CCN hoạt động ổn định, đến nay đã xây dựng hoàn thành và cơ bản hoàn thành 21 trạm xử lý nước thải tập trung, trong đó: 10 cụm có trạm xử lý nước thải hoạt đang vận hành bình thường; 11 cụm có trạm xử lý nước thải nhưng chưa đi vào vận hành, hoặc vận hành không đạt mà cần phải đầu tư, bổ sung hoặc đang vận hành thử; 1 cụm mới hoàn thành phần xây dựng, chưa lắp đặt thiết bị; 2 cụm đã có dự án đầu tư đang chuẩn bị xây dựng và 19 cụm chưa có dự án xây dựng trạm xử lý nước thải. Tổng công suất thiết kế của 10 trạm xử lý nước thải đang vận hành là 10.800m3/ngày đêm.
UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện việc rà soát quy trình lập và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Theo đó, quy trình lập và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố: Đã tuân thủ quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Tổng cộng thời gian giải quyết đối với thủ tục hành chính này đã được nghiên cứu và rút gọn còn 20 ngày làm việc, giảm số thời gian giải quyết thủ tục (30 ngày) so với thời gian theo qui định tại Nghi định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015.
Các yêu cầu đối với chủ đầu tư dự án trong bảo vệ môi trường cũng được qui định rõ trong từng giai đoạn thực hiện dự án từ thi công xây dựng đến vận hành dự án. Buộc chủ đầu tư các dự án phải đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện, áp dụng triệt để các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh từ quá trình triển khai dự án, xử lý các nguồn thải phát sinh có khả năng gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xung quanh khu vực dự án gồm nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn và chất thải nguy hại đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về môi trường, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đặc biệt là quy chuẩn kỹ thuật Thủ đô được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Ngoài ra, các chủ dự án sản xuất công nghiệp phải thực hiện trách nhiệm về kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *